Dochodzenie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 26/14.

Na rozprawie w dniu 14 lipca 2015 roku Trybunał Konstytucyjne rozpoznał skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 września 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności, nie jest możliwy zwrot samego udziału w tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela […]

Studium jako przyczyna zaniżenia odszkodowania.

W obowiązującym porządku prawnym, wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalana jest w oparciu o wartość wywłaszczonego prawa; w przypadku nieruchomości, w oparciu o sporządzony przez powołanego biegłego operat szacunkowy określający jej wartość rynkową. Jednym z czynników kształtujących wartość nieruchomości jest jej potencjał inwestycyjny wyznaczany […]

Signum temporis: postępujące wywłaszczenie

„Działanie organów państwa na podstawie prawa nie oznacza bezwzględnego obowiązku eliminowania z obrotu wadliwej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo lub jego ekspektatywę, a ponadto nastąpił znaczny upływ czasu od jej wydania. Ograniczenie zasady praworządności uzasadnia potrzeba stabilizacji stanów społeczno-gospodarczych ukształtowanych mocą wadliwego aktu administracyjnego oraz zasada zaufania obywatela do państwa” – stwierdził […]

Milczenie Trybunału Konstytucyjnego wobec nierównego traktowania dekretowców

Na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy nieruchomości warszawskie przechodziły na własność gminy m.st. Warszawa. Choć w treści dekretu wynikał wprost obowiązek określenia wysokości i wypłaty odszkodowania z tytułu utraty własności nieruchomości, to de facto wnioski dekretowe nie były rozpatrywane. Uchwalona już w nowej […]

5 milionów złotych – dużo czy mało?

W ostatnich dniach pojawiło się sporo doniesień medialnych o proponowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa miejscu lokalizacji projektowanego pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej. Z doniesień tych wynika, iż rozpatrywaną i najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest grunt u zbiegu ulic Trębackiej i Focha. Żadne z przekazów medialnych nie precyzuje dokładnie informacji o gruncie, podając jedynie, iż ”jest to […]

O dopuszczalności wywłaszczenia i wartości praw odjętych – kilka uwag na marginesie.

W zakresie dopuszczalności wywłaszczenia nieruchomości rozumianego tutaj nie tylko jako odjęcie pod przymusem prawa własności nieruchomości ale też jako ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości można wyróżnić zarówno podejścia skrajne – od całkowitego zakazu wywłaszczenia aż po jego dopuszczalność na rzecz każdego podmiotu i każdego celu oraz szereg stanowisk pośrednich, w których wywłaszczenie jest dopuszczalne, ale […]

Stać nas tylko na 20 %.

24 października 2014 roku do laski marszałkowskiej wniesiony został, sygnowany przez grupę posłów, którzy do reprezentowania wnioskodawców wyznaczyli posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusza Jońskiego, projekt ustawy o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944 – 1962. Według stanu na dzień 30 marca 2015 roku projekt nie posiada nadanego numeru […]

Stek uwag do senackiej propozycji noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 19 marca 2015 r. odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (druk sejmowy nr 3195). Jeszcze zanim projekt trafił do Sejmu, spotkał się z szeroką krytyką nie tylko środowiska dekretowców, ale także wielu organów i urzędów, w tym, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady […]

Następstwo prawne w roszczeniach o zwrot nieruchomości.

Własność jest prawem bezterminowym i trwa tak długo jak istnieje przedmiot prawa własności, częstokroć znacznie dłużej niż trwa podmiot tego prawa. W przypadku rzeczy ruchomych własność zatem trwa aż do zniszczenia (zaniku) przedmiotu, w przypadku nieruchomości budynkowych czy lokalowych – tak długo jak istnieje dany budynek czy lokal, w przypadku nieruchomości gruntowych tylko nadzwyczajne kataklizmy […]

Parlamentarne przymiarki do bezodszkodowawczego wywłaszczenia gruntów warszawskich

W lutym 2015 r. trafił pod obrady Sejmu senacki projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.  Projekt w swoich zamierzeniach przewiduje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (dekret Bieruta), ma przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków […]