Kiedy wymiana gruntu jest nakładem koniecznymi i podlega zaliczeniu

Zgodnie z postanowieniami art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na poczet różnicy pomiędzy opłatą dotychczasową a zaktualizowaną, zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno – użytkowe […]

Użytkowanie wieczyste drogi publicznej – jak to policzyć?

Na początek trochę oczywistości tytułem wprowadzenia do zagadnienia: Użytkowanie wieczyste jest odpłatnym prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi, zgodnie z którym, użytkownik wieczysty, z wyłączeniem innych osób, może korzystać z gruntu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu […]

I znów o użytkowaniu wieczystym – studium absurdalnego przypadku

Wokół ostatniego artykułu Zbyszka Niemczewskiego (czytaj tu: klik) rozgorzała na kilku forach dyskusja. Zdania jak zawsze były podzielone, czy w wycenie należy uwzględnić potencjał inwestycyjny drzemiący w nieruchomości oceniany na podstawie otoczenia, czy też uwzględnić ten potencjał w oparciu o istniejący stan nieruchomości. Nasze zdanie pozostaje niezmienione w kształcie przedstawionym we wspomnianym artykule. W naszej […]

O pewnym problemie wyceny dla aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Spory, w których w imieniu naszych Klientów bierzemy udział, mają zwykle swoje źródło w wartości nieruchomości określonej w oparciu o sporządzony jako dowód w sprawie operat szacunkowy z wyceny wartości określonego prawa do nieruchomości (zwykle prawa własności, ale również prawa użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego). Sprzeciw zainteresowanych, którzy (zależnie od okoliczności danej sprawy) w […]

Usunięcie budynków i innych urządzeń jako nakłady podlegające zaliczeniu.

Zgodnie z postanowieniami art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na poczet różnicy pomiędzy opłatą dotychczasową a zaktualizowaną, zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno – użytkowe […]

Następstwo prawne użytkownika wieczystego.

W toku prowadzonych przez nas postępowań w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, których jednym z elementów jest zaliczenie poniesionych przez użytkownika wieczystego nakładów, często pojawia się problem dopuszczalności takiego zaliczenia w sytuacji, kiedy nakłady poniesione zostały faktycznie przez poprzednika prawnego użytkownika wnoszącego o zaliczenie. Nie zawsze i nie dla wszystkich oczywistym jest, że […]