Kiedy wymiana gruntu jest nakładem koniecznymi i podlega zaliczeniu

Zgodnie z postanowieniami art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na poczet różnicy pomiędzy opłatą dotychczasową a zaktualizowaną, zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno – użytkowe […]

Signum temporis: postępujące wywłaszczenie

„Działanie organów państwa na podstawie prawa nie oznacza bezwzględnego obowiązku eliminowania z obrotu wadliwej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo lub jego ekspektatywę, a ponadto nastąpił znaczny upływ czasu od jej wydania. Ograniczenie zasady praworządności uzasadnia potrzeba stabilizacji stanów społeczno-gospodarczych ukształtowanych mocą wadliwego aktu administracyjnego oraz zasada zaufania obywatela do państwa” – stwierdził […]

Milczenie Trybunału Konstytucyjnego wobec nierównego traktowania dekretowców

Na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy nieruchomości warszawskie przechodziły na własność gminy m.st. Warszawa. Choć w treści dekretu wynikał wprost obowiązek określenia wysokości i wypłaty odszkodowania z tytułu utraty własności nieruchomości, to de facto wnioski dekretowe nie były rozpatrywane. Uchwalona już w nowej […]

Twój Ruch o prawach do nieruchomości warszawskich.

Wśród procedowanych w komisjach sejmowych projektów ustaw dotyczących regulacji praw byłych właścicieli nieruchomości warszawskich jest również, złożony przez Klub Poselski Twój Ruch, projekt ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy. Podobnie jak projekt o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944 – 1962, omawiany […]

Stać nas tylko na 20 %.

24 października 2014 roku do laski marszałkowskiej wniesiony został, sygnowany przez grupę posłów, którzy do reprezentowania wnioskodawców wyznaczyli posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusza Jońskiego, projekt ustawy o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944 – 1962. Według stanu na dzień 30 marca 2015 roku projekt nie posiada nadanego numeru […]