Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej.

Podmioty realizujące cele publiczne częstokroć nie potrzebują, dla realizacji konkretnego zamierzenia, całości nieruchomości i pełni praw do niej. Tak jest chociażby w sytuacjach, kiedy przedsięwzięcie polega na budowie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. W takich sytuacjach, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego powinny one występować o ustanowienie na nieruchomości służebności przesyłu zgodnie z postanowieniami art. 3051 KC. Ponieważ jednak droga administracyjna jest prostsza i tańsza przedsiębiorcy przesyłowi, o ile spełnione są odpowiednie warunki, zdecydowanie chętniej korzystają z administracyjnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości niż cywilnych umów o ustanowienie służebności przesyłu.

Świąteczne życzenia

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim radość, ukojenie, bliskość kochanych osób.

Niech pachną choinką i domowym ciastem.

Niech zagości u Was uśmiech, miłość i szacunek.

A nadchodzący Nowy Rok niech będzie efektywniejszy i przyniesie realizację planów oraz spełnienie marzeń.

FullSizeRender

Opłata adiacencka z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury.

Podstawą ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi jest art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zmianami, dalej ugn). Opłata ta, zwana również opłatą infrastrukturową lub rentą infrastrukturową dotyczyć może każdego właściciela nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości rolnych i leśnych) lub jej użytkownika wieczystego, który nie ma obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub wniósł takie opłaty za cały okres użytkowania wieczystego (art. 143 ust. 1 ugn). Zgodnie z postanowieniami wyżej przywołanego przepisu wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką w terminie 3 lat od dnia stworzenia warunków, o których wyżej jeżeli w dniu stworzenia tych warunków (a nie w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty) obowiązywała uchwała rady gminy ustalająca jej stawkę procentową. Stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie może być wyższa niż 50 % a w odniesieniu do nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 75 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (art. 143 ust.2) ugn. Ustalenie opłaty adiacenckiej jest możliwe o ile urządzenia te one wybudowane zostały z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dlaczego nie dali więcej? Czyli odszkodowania za mienie dekretowe

Wypłata odszkodowań za grunty wywłaszczone odbywa się na podstawie dokonanego przez powołanego biegłego oszacowania wartości nieruchomości. Oszacowania niemal zawsze budzą kontrowersje (subiektywny osąd wywłaszczanego zawsze niemal przebija równie subiektywny osąd urzędu-płatnika). Najtrudniejsze jednak wydają się oszacowania dokonywane dla potrzeb ustalenia odszkodowania za grunty wywłaszczone dekretem Bieruta. Najtrudniejsze, bo wymagają oszacowania według stanu na dzień wywłaszczenia – stan ten niejednokrotnie dla rzeczoznawców jest trudny do zidentyfikowania, zwłaszcza tych rzeczoznawców, którzy dotąd nie mieli styczności z historyczną urbanistyką miasta, jego zagospodarowaniem, zaplanowaniem przestrzeni i architekturą.

Zaskoczenie postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego (P 6/13) w sprawie dekretowców

„Art. 215. 2. Przepisy ustawy dotyczące odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości stosuje się odpowiednio do domu jednorodzinnego, jeżeli przeszedł on na własność państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r., oraz do działki, która przed dniem wejścia w życie dekretu wymienionego w ust. 1 mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania nią po dniu 5 kwietnia 1958 r. W ramach przyznanego odszkodowania poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni mogą otrzymać w użytkowanie wieczyste działkę pod budowę domu jednorodzinnego.” Tak stanowi ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Czy remont elewacji budynku jest przesłanką do obniżenia czynszu za lokal?

W jednej ze spraw „czynszowych” przedmiotem opinii był lokal użytkowy o powierzchni użytkowej zbliżonej do 500 m2 położony centrum Warszawy. Najemca zakwestionował wysokość czynszu umownego wskazując, że przedłużający się remont elewacji powodujący całkowite zasłonięcie jego lokalu rusztowaniami naraża go na straty w prowadzonej działalności i oczekiwał obniżki z tego tytułu. Uzasadniał to faktem, że najemcy którzy podpisywali umowy w czasie, kiedy prowadzony był remont elewacji i rusztowania zasłaniały wynajmowane lokale uzyskiwali niższą stawkę niż opisany w jego umowie.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Podstawą ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (zwanej również opłatą podziałową lub rentą podziałową) jest art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. z 2015, poz. 1774 ze zmianami; dalej ugn). Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego przepisu „jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.”

Czy każdy otrzyma zwrot lub odszkodowanie za znacjonalizowaną nieruchomość?

Do polskich sądów administracyjnych trafia coraz więcej spraw o zwrot lub, w przypadku niemożności zwrotu, o odszkodowanie za nieruchomości, których własność przeszła na jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa. Przejście własności odbywało się przeważnie drogą wywłaszczenia lub nacjonalizacji na podstawie poszczególnych ustaw lub dekretów. Zgodnie z doktryną i orzecznictwem należy odróżnić wywłaszczenie od nacjonalizacji, gdyż (co pokaże dalszy ciąg artykułu) może to mieć fundamentalne znacznie w przypadku spraw o zwrot lub odszkodowanie.

Jak ustalić czynsz rynkowy w przypadku braku obiektów porównawczych?

Typowa analiza rynku nieruchomości przy odpowiednim poziomie wiedzy i umiejętności korzystania z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi badawczych pozwala określić w sposób dość precyzyjny wpływ poszczególnych czynników na wartość nieruchomości lub poziom stawki czynszu. Coraz częściej jednak pojawiają się zlecenia, w których wykonanie pomiaru bezpośredniego jest niemożliwe z tego prostego powodu, że w warunkach rynkowych taki przedmiot nie jest oferowany.

Metr to nie sztuka.

Wartość rynkowa (nieruchomości) to najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeń, że strony transakcji były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, a także upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i wynegocjowania umowy – tyle na temat wartości rynkowej mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami, która zajmuje się również możliwościami i sposobami określenia tej wartości. Ustawa nie mówi, bo mówić nie może niczego o tym, w jaki sposób podmioty zamierzające zbyć określoną nieruchomość kształtują wywoławcze ceny sprzedaży oraz w jaki sposób podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości kalkulują optymalne, z ich punktu widzenia, ceny nabycia. Ustawa nie mówi również niczego na temat negocjacji, jakie odbywają się pomiędzy stronami przyszłej umowy, w toku których omawiane i uzgadniane są wszystkie istotne jej postanowienia obejmujące przecież nie tylko cenę zawarcia transakcji.