Spór o wartość?

Kiedy w toku postępowania administracyjnego, które prowadzimy w imieniu naszego Klienta dochodzi do sporu o wartość nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to postępowanie w sprawie ustalenia opłaty (planistycznej, adiacenckiej czy rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) czy też celem postępowania jest ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania (z tytułu odjęcia lub ograniczenia praw do nieruchomości) w […]

Kiedy plan potwierdza stan faktyczny

Zmiana lub uchwalenie planu miejscowego może nieść, z punktu widzenia właściciela nieruchomości, dwojakie konsekwencje związane ze zmianą wartości nieruchomości objętej planem. W przypadku, kiedy w wyniku uchwalenia albo zmiany planu miejscowego wartość nieruchomości rośnie, a właściciel zbywa tę nieruchomość, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz gminy tak zwanej opłaty planistycznej. W przypadku, kiedy w wyniku podjętych […]

Od wyroku do wyroku

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego następujące pytanie prawne: „czy art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia prawo do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściciela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością […]

Przeznaczenie nieruchomości – jeden z problemów oszacowania dla celu ustalenia odszkodowania

Jedną z przewidzianych przepisami prawa instytucji wywłaszczenia jest uregulowane w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczenie w drodze decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości w związku z prowadzeniem na niej inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym (ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej i tym […]

Dochodzenie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 26/14.

Na rozprawie w dniu 14 lipca 2015 roku Trybunał Konstytucyjne rozpoznał skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 września 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności, nie jest możliwy zwrot samego udziału w tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela […]

Roszczenie o nabycie nieruchomości w związku ze zmianą planu miejscowego

Nieruchomości, oprócz tych wykorzystywanych na potrzeby własne, są dobrami inwestycyjnymi, których potencjał warunkowany jest dopuszczalnym sposobem korzystania. W obowiązującym porządku prawnym dopuszczalny sposób korzystania z nieruchomości wynika z jej przeznaczenia opisanego postanowieniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji braku planu potencjał inwestycyjny oceniany jest na podstawie tych cech nieruchomości oraz jej otoczenia, które warunkują możliwy […]

Adiacenty za zbędne urządzenia

Opłata adiacencka z tytułu stworzenia właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) możliwości korzystania z wybudowanych z udziałem środków publicznych urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi ma w założeniu stanowić partycypację właściciela w poniesionych przez Skarb Państwa lub gminę kosztach budowy. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 50 % wzrostu wartości nieruchomości „obsługiwanej” przez wybudowane urządzenie. Ustawodawca zakłada zatem, […]

O pewnym problemie wyceny dla aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Spory, w których w imieniu naszych Klientów bierzemy udział, mają zwykle swoje źródło w wartości nieruchomości określonej w oparciu o sporządzony jako dowód w sprawie operat szacunkowy z wyceny wartości określonego prawa do nieruchomości (zwykle prawa własności, ale również prawa użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego). Sprzeciw zainteresowanych, którzy (zależnie od okoliczności danej sprawy) w […]

Studium jako przyczyna zaniżenia odszkodowania.

W obowiązującym porządku prawnym, wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalana jest w oparciu o wartość wywłaszczonego prawa; w przypadku nieruchomości, w oparciu o sporządzony przez powołanego biegłego operat szacunkowy określający jej wartość rynkową. Jednym z czynników kształtujących wartość nieruchomości jest jej potencjał inwestycyjny wyznaczany […]

Usunięcie budynków i innych urządzeń jako nakłady podlegające zaliczeniu.

Zgodnie z postanowieniami art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na poczet różnicy pomiędzy opłatą dotychczasową a zaktualizowaną, zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno – użytkowe […]