Odzyskałeś wywłaszczoną niegdyś kamienicę? To teraz masz kłopot.

Odzyskanie wywłaszczonej niegdyś kamienicy jest procesem żmudnym, długotrwałym i niezwykle frustrującym. Znalezienie się u kresu tej drogi dla większości jest źródłem wielkiej radości i ulgi. Ale czy słusznie jest się z czego cieszyć? Rozważmy powyższe na przykładzie prowadzonej przez nas sprawy. Kamienica w ścisłym centrum Warszawy, wewnątrz kilkadziesiąt lokali mieszkalnych, kilka lokali użytkowych w parterze. […]

Dochodzenie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 26/14.

Na rozprawie w dniu 14 lipca 2015 roku Trybunał Konstytucyjne rozpoznał skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 września 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności, nie jest możliwy zwrot samego udziału w tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela […]

Nieruchomość to wiązka praw – nabywaj je w komplecie, nawet w czasie wakacji

Życie jest bogate w wydarzenia, nieruchomości to bogactwo praw, które się posiada, bo brak posiadania nawet pozornie nieistotnej ich części rodzi kłopoty na lata. W tym konkretnym przypadku kilkanaście lat temu przedmiotem obrotu była nieruchomość niezabudowana leżąca w okolicach Warszawy, w bardzo modnym rejonie, w otoczeniu domów jednorodzinnych i lasów. Ponieważ dostęp do drogi publicznej […]

Roszczenie o nabycie nieruchomości w związku ze zmianą planu miejscowego

Nieruchomości, oprócz tych wykorzystywanych na potrzeby własne, są dobrami inwestycyjnymi, których potencjał warunkowany jest dopuszczalnym sposobem korzystania. W obowiązującym porządku prawnym dopuszczalny sposób korzystania z nieruchomości wynika z jej przeznaczenia opisanego postanowieniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji braku planu potencjał inwestycyjny oceniany jest na podstawie tych cech nieruchomości oraz jej otoczenia, które warunkują możliwy […]

Adiacenty za zbędne urządzenia

Opłata adiacencka z tytułu stworzenia właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) możliwości korzystania z wybudowanych z udziałem środków publicznych urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi ma w założeniu stanowić partycypację właściciela w poniesionych przez Skarb Państwa lub gminę kosztach budowy. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 50 % wzrostu wartości nieruchomości „obsługiwanej” przez wybudowane urządzenie. Ustawodawca zakłada zatem, […]