Ewidencja gruntów jako narzędzie wpływu na wartość nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami wymaga porządku. Zapewniany on jest przez różnego rodzaju klasyfikacje i rejestry, w których niewątpliwe bardzo ważną rolę spełnia ewidencja gruntów. Zawiera ona w sobie szereg informacji o nieruchomościach, pozwala też urzędom naliczać podatki od nieruchomości. Na potrzeby jej funkcjonowania istnieje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z […]

I znów o użytkowaniu wieczystym – studium absurdalnego przypadku

Wokół ostatniego artykułu Zbyszka Niemczewskiego (czytaj tu: klik) rozgorzała na kilku forach dyskusja. Zdania jak zawsze były podzielone, czy w wycenie należy uwzględnić potencjał inwestycyjny drzemiący w nieruchomości oceniany na podstawie otoczenia, czy też uwzględnić ten potencjał w oparciu o istniejący stan nieruchomości. Nasze zdanie pozostaje niezmienione w kształcie przedstawionym we wspomnianym artykule. W naszej […]

O pewnym problemie wyceny dla aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Spory, w których w imieniu naszych Klientów bierzemy udział, mają zwykle swoje źródło w wartości nieruchomości określonej w oparciu o sporządzony jako dowód w sprawie operat szacunkowy z wyceny wartości określonego prawa do nieruchomości (zwykle prawa własności, ale również prawa użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego). Sprzeciw zainteresowanych, którzy (zależnie od okoliczności danej sprawy) w […]

O zmianie wartości, której nie było

Powstanie planu zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) lub jego zmiana może wywołać różne skutki w stosunku do wartości nieruchomości których dotyczą. Możemy spotkać się ze wzrostem, spadkiem lub brakiem jakiejkolwiek zmiany wartości nieruchomości. W przypadku wzrostu wartości połączonej ze zbyciem nieruchomości w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się […]