Stać nas tylko na 20 %.

24 października 2014 roku do laski marszałkowskiej wniesiony został, sygnowany przez grupę posłów, którzy do reprezentowania wnioskodawców wyznaczyli posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusza Jońskiego, projekt ustawy o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944 – 1962. Według stanu na dzień 30 marca 2015 roku projekt nie posiada nadanego numeru […]

Następstwo prawne użytkownika wieczystego.

W toku prowadzonych przez nas postępowań w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, których jednym z elementów jest zaliczenie poniesionych przez użytkownika wieczystego nakładów, często pojawia się problem dopuszczalności takiego zaliczenia w sytuacji, kiedy nakłady poniesione zostały faktycznie przez poprzednika prawnego użytkownika wnoszącego o zaliczenie. Nie zawsze i nie dla wszystkich oczywistym jest, że […]

Stek uwag do senackiej propozycji noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 19 marca 2015 r. odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (druk sejmowy nr 3195). Jeszcze zanim projekt trafił do Sejmu, spotkał się z szeroką krytyką nie tylko środowiska dekretowców, ale także wielu organów i urzędów, w tym, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady […]

Następstwo prawne w roszczeniach o zwrot nieruchomości.

Własność jest prawem bezterminowym i trwa tak długo jak istnieje przedmiot prawa własności, częstokroć znacznie dłużej niż trwa podmiot tego prawa. W przypadku rzeczy ruchomych własność zatem trwa aż do zniszczenia (zaniku) przedmiotu, w przypadku nieruchomości budynkowych czy lokalowych – tak długo jak istnieje dany budynek czy lokal, w przypadku nieruchomości gruntowych tylko nadzwyczajne kataklizmy […]

Trybunał Konstytucyjny o nieruchomościach dekretowych – SK 41/09 z 13.06.2011 r.

Od czasu publikacji Dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy mamy w prawodawstwie do czynienia ze zjawiskiem, które Aleksander Hetko trafnie nazywa postępującym wywłaszczeniem nieruchomości. Nawet uchwalona już w nowej rzeczywistości, w przededniu wejścia w życie aktualnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 21 […]

Parlamentarne przymiarki do bezodszkodowawczego wywłaszczenia gruntów warszawskich

W lutym 2015 r. trafił pod obrady Sejmu senacki projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.  Projekt w swoich zamierzeniach przewiduje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (dekret Bieruta), ma przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków […]

Historia wywłaszczenia – nacjonalizacja po II wojnie światowej

Omawiając, nawet po krótce, historię wywłaszczenia w Polsce nie sposób pominąć okresu bezpośrednio po II wojnie światowej, choć z różnych względów byłoby to zrozumiałe. Lata 1944 – 1958 zapisały się bowiem w historii jako lata, kiedy instytucja wywłaszczenia zastąpiona została brutalną nacjonalizacją przeprowadzoną w rozmiarze, którego nie usprawiedliwiały wojenne zniszczenia. Wraz ze zmianą systemu społeczno […]

Historia wywłaszczenia – wywłaszczenia przed II wojną światową

Jeśli opowiedzieć się za klasyczną teorią wywłaszczenia, zawężającą przedmiot zainteresowania do odjęcia lub ograniczenia praw do nieruchomości, należy przede wszystkim odróżnić wywłaszczenie od nacjonalizacji (oraz konfiskaty, rekwizycji lub sekwestru, ale to już z innych nieco przyczyn). O ile wywłaszczenie jest konstrukcją prawną dopuszczającą w drodze indywidualnego aktu administracyjnego odjęcie lub ograniczenie praw do nieruchomości za […]